Перелік супровідних документів

1) рукопис статті українською або російською або англійською мовою (об’ємом 6 – 12 сторінок), викладений відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р., який має такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

та оформлений згідно «Правил оформлення тексту статті» (див. нижче) ;

2) у разі опублікування статті українською або російською мовою необхідно надати англомовну версію, для її розміщення на сайті видання (згідно наказу № 1111 від 17.10.2012 р. Міністерства освіти і науки України про «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України».

3) витяг із протоколу засідання кафедри (наукового семінару) з рекомендацією до опублікування статті;

4) рецензію провідного спеціаліста щодо наукового рівня статті.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Шановні автори! Текст статті повинен містити всі елементи, передбачені вимогами АК України (Постановка проблеми; Аналіз публікацій по темі дослідження; Формулювання цілей статті; Основна частина; Висновки й перспективи подальших досліджень).

Для виконання вимог до форматування статті необхідно використати шаблон sys_tech.dot , який містить відповідні стилі оформлення статті і використовує шрифт SchoolBookCTT font.zip.

Для установки шрифту необхідно:

1) розархівувати файл з шрифтами;

2) зайти “Пуск” – “Настройка” – “Панель управління” – “Шрифти”;

3) “Файл” – “Установити шрифт” – “Вказати шлях до файлів із шрифтами”.

Для використання шаблона необхідно:

1) скопіювати файл шаблона в папку шаблонів (поруч із normal.dot) або в робочу папку;

2) створити новий документ, використовуючи пункт “Файл”, підпункт “Створити...”, по шаблону sys_tech.dot .

Шаблон містить наступні стилі:

Назва стилю Застосувати для абзацу, що містить
udk індекс УДК
autor список авторів статті
Заголовок 1 назву статті
Заголовок 2 назву розділів статті (вступ, висновки та подібні)
Заголовок 3 назву підрозділів статті
Звичайний текст статті
pic рисунок і напис під рисунком
tab заголовок таблиці
tab_name назву таблиці
equ формулу. Формули вводяться в такий спосіб: символ табуляції, формула, символ табуляції, номер формули в дужках
Lit заголовок списку використаної літератури
lititem елемент списку використаної літератури
refer текст реферату, анотації та ключових слів

Шаблон містить стилі (набори настроювань) для всіх елементів статті (рисунки, таблиці, заголовки, формули), і дозволяє не форматувати текст вручну, а обирати необхідний стиль із списку.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вносити будь-які зміни (відступи, шрифт та інші) в існуючі стилі або додавати нові стилі в шаблон!


Загальні параметри оформлення

Параметри сторінки – А4 (орієнтація – книжкова), всі поля 2.5 см. Шрифт – SchoolBookCTT 13 pt. Абзац – 1.25 см, міжстроковий інтервал – 1.3, вирівнювання – по ширині.

Анотація. Розміщується після назви статті, на мові статті. Текст не більш 50 – 100 слів, вирівнювання – по ширині, шрифт 12 pt, стиль – refer.

Ключові слова. Розміщується після анотації, на мові статті. Текст не більш 5 – 8 слів, вирівнювання – по ширині, шрифт 12 pt, стиль – refer.

Формули. Формули необхідно набирати з використанням редакторів формул: MS Equation (версії 3.0 і вище) або MathType (версії 4.0 і вище) з наступними параметрами розміру шрифту: звичайний символ – 13 pt, крупний індекс – 10 pt, мілкий індекс – 8 pt, крупний символ – 14 pt, мілкий символ – 11 pt. Прямим жирним шрифтом набираються позначення векторів та матриць; грецькі символи, тригонометричні функції, змінні та інші функції набираються курсивом.

Рисунки. Рисунки повинні бути вставлені в текст з обтіканням «Зверху та знизу». Використання плаваючої позиції розміщення рисунку забороняється.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати в статті засоби малювання MS Word, вставка “Написів” та інших елементів із плаваючою позицією!

Література. Список літератури оформлюється згідно вимог АК України.

Відомості про авторів. Повинні бути представлені на окремій сторінці наприкінці статті та містити фамілію, ім’я по батькові повністю, посаду і організацію, що представляє автор.

Реферати. Надаються на 3-х мовах (російській, українській, англійській) і розміщуються на окремій сторінці наприкінці статті. В рефераті вказується УДК, в наступному рядку П.І.Б. авторів і назва статті. З наступного рядка стислий зміст статті викладений у обсязі до 100 слів. З нового рядка вказується кількість літературних джерел та ілюстрацій.

УДК 624.04

Зеленцов Д.Г. Нові моделі розв’язку задач вагової оптимізації кородуючих згінних стрижневих елементів // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - Випуск ? (??). - Дніпропетровськ, 2010. - С. ?? - ??.

Розглядаються різні математичні моделі рішення задач вагової оптимізації балкових конструкцій, підданих корозії. Запропоновано нову математичну модель задачі оптимізації кородуючих балок. Вона припускає рішення задачі без врахування агресивного середовища для узагальненої цільової функції, що включає периметр перетину, з наступним збільшенням оптимальних параметрів на величину, що компенсує корозію. Показано можливість використання даної моделі для балки з довільною формою перетину.

Бібл. 7, іл. 7, табл. 1.