Внимание! Вы зашли на архивный сайт регионального межвузовского сборника научных трудов «Системные технологии».
Текущая версия сайта находится по адресу https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about


ПЕРЕЛІК СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1) Рукопис статті українською або російською або англійською мовою (об’ємом 6 – 12 сторінок), викладений відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р.

2) Розширену анотацію англійською мовою у разі опублікування статті українською або російською мовою. Об’єм розширеної анотації – не менше 1800 знаків. Структура анотації: УДК, прізвища авторів, назва статті, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета дослідження, викладення основного матеріалу дослідження, висновки.

3)Відомості про авторів українською та англійською мовою.

Повинні бути представлені на окремій сторінці наприкінці статті та містити фамілію, ім’я по батькові повністю, посаду і організацію, що представляє автор.

4) Реферат українською і англійською мовою.

Реферати. Надаються на 3-х мовах (російській, українській, англійській) і розміщуються на окремій сторінці наприкінці статті. В рефераті вказується УДК, в наступному рядку П.І.Б. авторів і назва статті. З наступного рядка стислий зміст статті викладений у обсязі до 100 слів. З нового рядка вказується кількість літературних джерел та ілюстрацій.

Приклад реферату.

––––––––––––––––––––––––

УДК 624.04

Зеленцов Д.Г. Нові моделі розв’язку задач вагової оптимізації кородуючих згінних стрижневих елементів 

Розглядаються різні математичні моделі рішення задач вагової оптимізації балкових конструкцій, підданих корозії. Запропоновано нову математичну модель задачі оптимізації кородуючих балок. Вона припускає рішення задачі без врахування агресивного середовища для узагальненої цільової функції, що включає периметр перетину, з наступним збільшенням оптимальних параметрів на величину, що компенсує корозію. Показано можливість використання даної моделі для балки з довільною формою перетину.

Бібл. 7, іл. 7, табл. 1.

––––––––––––––––––––––––

5) Витяг із протоколу засідання кафедри (наукового семінару) з рекомендацією до опублікування статті.

6) Рецензію провідного спеціаліста щодо наукового рівня статті.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
до наукового журналу «Системні технології»

Параметри файлу:

Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою Мicrosoft Word-2003/2007; формат сторінки – А4, орієнтація сторінки – "книжкова"; границі: ліва – 2,5 см; права – 2,5 см; верхня – 2,5 см; нижня – 2,5 см; інтервал між рядками – 1,2; інтервал між абзацами "до", "після" – 0 пт.; відступи "ліворуч", "праворуч" – 0 пт.; відступ першого рядка – 1,5 см.

Обов’язкові елементи статті:

- індекс УДК у верхньому лівому куті сторінки (PT Serif, 13 пт.);

- ініціалі і прізвище автора (авторів) мовою статті (PT Serif, 13 пт., вирівнювання – по правому краю);

- назва статті великими літерами, по центру (PT Serif, 13 пт., жирний);

- пустий рядок (PT Serif, 13 пт.);

- анотація  мовою статті не менше 500 знаків (OfficinaSansCTT, 12 пт., курсив);

- перелік ключових слів, який починається зі слів: "Ключові слова:" (або"Ключевые слова:") (PT Serif, 12 пт., курсив); 

- пустий рядок (PT Serif, 13 пт.);

Основний текст статті (PT Serif, 13 пт.), який, у відповідності до вимог МОН України, обов’язково повинен містити такі виділені елементи: Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; Мета дослідження; Викладення основного матеріалу дослідження; Висновки; Література; References.

Підписи під рисунками - PT Serif, 13 пт. 

Для набору формул використовувати тільки редактор формул Microsoft Equation 3.0; шрифт PT Serif, 13 пт.; формули по центру; нумерація формул – по правому краю; розміри за замовчуванням:

Для набору фрагментів програм використовувати шрифти Courier New (Courier);

Список літератури оформлюється у відповідності до вимог ДАК (Бюлетень ВАК України №3, 2008. Стор. 9-13);

References. Другий список літератури, який оформлюється за правилами транслітерації англійською мовою з української/російської мов.

Ресурс для транслітерації з російської мови – https://translate.meta.ua/translit/

Ресурс для транслітерації з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia